Hur mycket solceller behöver man installera?

Många solcellsspekulanter undrar över hur många solceller de behöver för att driva en solcellsanläggning. Vi på Dalasol har därför sammanfattat en guide för att dimensionera solcellsanläggningen – både utifrån storleken på solpanelerna, maximal lönsamhet och ditt befintliga elbehov. Vi hjälper dig att hitta rätt balans för att optimera din solcellsanläggning och uppfylla dina energikrav på bästa möjliga sätt.

Dimensionering av solceller

Vid dimensionering av solceller strävar man efter att elproduktionen ska täcka fastighetens totala elförbrukning under året. Det är viktigt att solcellsanläggningens effekt inte överstiger maxeffekten för huvudsäkringen. Dessutom måste man ta hänsyn till takets storlek, eftersom det begränsar antalet solpaneler som kan monteras.

Solpaneler har vanligtvis en storlek på mellan 1,80 och 2,2 kvadratmeter. Dessa dimensioner spelar en roll vid planeringen av solcellsanläggningen för att säkerställa att de kan installeras effektivt på tillgängliga ytor. Genom att optimera solcellernas placering och utnyttja takets yta på bästa sätt kan man maximera den totala energiproduktionen.

Hur mycket solceller behöver man till en villa?

Solcellsanläggningens storlek för ett hus beror på den årliga elförbrukningen samt storleken på huvudsäkringen. En tumregel är att installera högst lika många watt solceller som huvudsäkringens storlek multiplicerat med 690, och inte överstiga den årliga elförbrukningen i kWh.

Som exempel kan en villa med en huvudsäkring på 16 A installera cirka 11 kW solceller enligt denna tumregel. Det är viktigt att välja en solcellsanläggning som är proportionerlig med elförbrukningen och huvudsäkringens kapacitet för att säkerställa en effektiv och hållbar drift.

Hur många solpaneler behöver jag?

För att göra din investering i solceller lönsam bör du överväga en solpanelseffekt på minst 4 kW, vilket motsvarar cirka 10 solpaneler. Denna effektnivå ger dig möjlighet att producera en betydande mängd solel. För att täcka din årliga elförbrukning bör solpanelseffekten vara i linje med din faktiska elförbrukning i kWh.

Det är viktigt att komma ihåg att solpaneler vanligtvis inte kommer att driva ditt hus till 100% med egenproducerad solel. Du kan behöva komplettera med köpt el under tider då solpanelerna inte genererar tillräckligt med el, samtidigt som du kan sälja överskottet av egenproducerad el när solpanelerna producerar mer än vad du förbrukar. Detta bidrar till att optimera ditt energisystem och dra nytta av både egenproducerad solel och el från elnätet när det behövs

Hur mycket solceller har den genomsnittliga svensken?

Under 2021 hade den genomsnittliga mikroproducenten i Sverige en solcellseffekt på cirka 10 kW, vilket motsvarar en takyta på ungefär 50 kvadratmeter. Det visar att solcellssystemen som installerades hade en betydande storlek för att maximera energiproduktionen och möta hushållens behov. Genom att använda en tillräckligt stor takyta kunde man installera fler solpaneler och öka den totala effekten, vilket resulterade i mer egenproducerad solel och minskat beroende av köpt el från nätet.

Hur mycket solceller får man ha?

Det finns ingen begränsning för antalet solceller du får ha, vilket ger dig frihet att dimensionera solcellsanläggningen efter dina behov. Dock finns det en gräns för att bli klassificerad som en mikroproducent, och den är en solcellsanläggning på högst 43,5 kW. Om din anläggning överskrider denna effekt kan det medföra att du behöver betala avgifter när du säljer överskottsel till elnätet. Det är viktigt att vara medveten om dessa regler och föreskrifter för att undvika eventuella extra kostnader eller begränsningar för din solcellsanläggning.

Storlek på solceller

Under 2021 hade den genomsnittliga solcellsanläggningen en storlek på cirka 50 m2, vilket motsvarar ungefär 28 solcellspaneler. En typisk solcellspanel har en storlek på cirka 1,8 m2. Det är dock viktigt att notera att det sällan är möjligt att fylla hela taket med solceller på grund av hinder som skorstenar och takfönster. Därför bör man räkna med cirka 2 m2 yta per solcellspanel för att ta hänsyn till sådana hinder. Detta hjälper till att ge en mer realistisk uppskattning av hur många solceller som kan installeras på taket och därmed beräkna den totala effekten och energiproduktionen för solcellsanläggningen.

Storlek och mått på solpaneler

Solpaneler har en yta som vanligtvis sträcker sig från 1,57 till 2,58 kvadratmeter, men den vanligaste storleken är 1,82 kvadratmeter. En typisk solcell med en yta på 1,82 kvadratmeter har vanligtvis måtten 1,75 x 1,03 meter. Effekten per kvadratmeter för en solpanel varierar normalt mellan 170 och 210 watt.

Hur ska man dimensionera solceller?

Vid dimensionering av solceller bör du i första hand ta hänsyn till:

  • Huvudsäkring: Installera högst så många watt solceller som din huvudsäkring multiplicerat med 690. Detta säkerställer att solcellsanläggningen inte överstiger huvudsäkringens kapacitet.
  • Elförbrukning: Installera högst så många watt solceller som motsvarar din årliga elförbrukning i kWh. Detta hjälper till att täcka din elförbrukning med egenproducerad solel.
  • Takyta: Baserat på storleken på ditt tak och eventuella begränsningar som skorstenar eller takfönster kan du installera så många solpaneler som takytan rymmer. Beräkna hur många paneler som kan rymmas genom att använda en uppskattning på cirka 2 kvadratmeter takyta per solpanel.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du optimera solcellsanläggningen för att maximera energiproduktionen och anpassa den till dina specifika förhållanden och behov.

tabell på huvudsäkring

Faktorer som påverkar dimensioneringen av solceller

När du dimensionerar solceller bör du ta hänsyn till följande faktorer:

  1. Huvudsäkringens storlek: Installera solceller som inte överskrider kapaciteten på din huvudsäkring. En tumregel är att multiplicera huvudsäkringens storlek med 690 för att få en uppskattning av den maximala effekten för solcellsanläggningen.
  2. Befintlig elförbrukning: Utgå ifrån din årliga elförbrukning för att bestämma solcellsanläggningens storlek. Installera solceller med en effekt motsvarande eller något större än din årliga elförbrukning i kWh för att täcka en betydande del av ditt elbehov.
  3. Tillgänglig yta på taket: Ta hänsyn till den tillgängliga ytan på ditt tak när du planerar solcellsanläggningen. Räkna med cirka 2 kvadratmeter yta per solpanel som en riktlinje för att undvika hinder som skorstenar eller takfönster.
  4. Ekonomin i investeringen: Utvärdera den ekonomiska aspekten av solcellsanläggningen, inklusive kostnaden för installationen, eventuella incitament eller subventioner, och den förväntade energibesparingen över anläggningens livslängd. Se till att investeringen är lönsam och ger en rimlig avkastning.
  5. Lutning och riktning på taket: Optimalt sett bör taket ha en lämplig lutning och riktning för solinstrålning. En takyta som är riktad mot söder och har en lämplig lutning kan maximera solcellernas effektivitet och energiproduktion.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du dimensionera en solcellsanläggning som passar dina behov och förutsättningar på bästa sätt.

1. Huvudsäkringens storlek

Solcellspaketets storlek påverkas av huvudsäkringens kapacitet. Ju större solcellspaket du installerar, desto kraftigare säkringar behövs för att klara av belastningen. För att beräkna hur mycket solceller din elcentral tillåter kan du använda följande formel: 230 V x 3 faser x storleken på huvudsäkringen = den maximala effekt som solcellerna i din bostad kan hantera.

Det är viktigt att ha rätt dimensionering av huvudsäkringen för att undvika strömavbrott. Till exempel kan en huvudsäkring på 16A hantera solceller med en maxeffekt på 11 kW, medan en huvudsäkring på 20A klarar en maxeffekt på 13,8 kWp. På vår sida om hur huvudsäkringar fungerar kan du hitta mer information om vilken effekt solceller din huvudsäkring kan hantera. Det är dock viktigt att notera att detta är undantag i dimensioneringen av solcellsanläggningen baserat på huvudsäkring.

Solcellsanläggningens totala effekt är den maximala topp-effekten den kan producera. I praktiken är det ovanligt att nå den maximala effekten, och om det sker, är det oftast bara under korta perioder, som mitt på dagen vid en särskilt solig sommardag.

Av denna anledning är det vanligt att överdimensionera solcellsanläggningen något förhållande till huvudsäkringen. Detta görs framför allt om solpanelerna är installerade i olika riktningar, eftersom de når sin fulla produktionspotential vid olika tidpunkter under dagen.

Växelriktaren kan dimensioneras baserat på huvudsäkringens kapacitet och kan begränsa solcellernas effekt vid behov. Till exempel kan du installera en solcellsanläggning med en effekt på 15 kW på en huvudsäkring på 16A genom att ha en växelriktare på 11 kW. Växelriktaren begränsar då solcellsanläggningens effekt när den når över 11 kW, vilket förhindrar att huvudsäkringen överbelastas.

För mer information om hur man väljer rätt växelriktare för solceller, kan du läsa vår artikel om dimensionering av växelriktare för solceller.

2. Din befintliga elförbrukning

 Vid dimensionering av solceller är det viktigt att ta hänsyn till din befintliga elförbrukning. Det rekommenderas att på årsbasis inte sälja mer el än du köper in, eftersom det kan leda till inmatningsavgifter och sämre villkor på ditt elavtal. Det är därför lämpligt att se till att din förväntade årliga elproduktion är lika stor som eller mindre än din nuvarande elförbrukning.

För att göra en mer detaljerad beräkning kan du jämföra den förväntade dagliga elproduktionen med din dagliga elförbrukning och använda detta som underlag för ditt beslut. Detta ger dig en mer exakt uppfattning om hur väl solcellsanläggningen kommer att täcka ditt elbehov och hjälper dig att fatta välgrundade beslut vid dimensioneringen av din solcellsanläggning.

3. Tillgänglig yta på taket

Vid installation av solceller på taket är det viktigt att ta hänsyn till den tillgängliga takytan. Både den totala ytan på taket och eventuella hinder som takfönster eller skorstenar kan begränsa antalet solpaneler som kan rymmas. Detta i sin tur påverkar den totala effekten i kilowatt (kW) för solcellsanläggningen.

Det är därför nödvändigt att noga planera och utvärdera takytans potential för solceller. Genom att beakta eventuella hinder och utnyttja den tillgängliga ytan på bästa sätt kan man optimera antalet solpaneler och därmed effekten hos solcellsanläggningen. Det är viktigt att hitta rätt balans mellan takytans begränsningar och önskad energiproduktion för att säkerställa att solcellsanläggningen är så effektiv som möjligt.

4. Ekonomin i investeringen

Vid köp av nätanslutna solceller till en villa rekommenderas det att köpa en anläggning med en effekt på 3 kW eller mer. Detta beror på att priset per installerad kilowatt (kW) blir relativt högt för mindre anläggningar, då de fasta avgifterna förblir desamma som för större anläggningar.

Enligt Energimyndighetens prisstatistik är priset per installerad kW ungefär 20% högre för 5 kW solcellsanläggningar jämfört med 10 kW anläggningar (17 625 kr vs 14 750 kr). För anläggningar mindre än 5 kW blir priset per installerad kW något högre än för större anläggningar.

Detta innebär att det kan vara mer kostnadseffektivt att välja en större solcellsanläggning med en effekt på 3 kW eller mer, eftersom priset per installerad kW blir mer fördelaktigt. Genom att välja en större anläggning kan du maximera kostnadseffektiviteten och få bästa möjliga avkastning på din investering i solceller.

5. Takets lutning och riktning

Solceller placeras normalt sett inte i norrläge på grund av den låga exponeringen för solljus i detta väderstreck. Eftersom solceller behöver en god exponering för solens strålar för att generera elektricitet, blir elproduktionen låg när solcellerna är placerade mot norr. Detta leder i sin tur till en mindre lönsam investering i solceller.

Det är därför rekommenderat att placera solceller i sydligt eller sydvästligt läge för att maximera exponeringen för solljus och därigenom optimera energiproduktionen. Genom att placera solcellerna på rätt väderstreck kan man säkerställa en högre elproduktion och därmed bättre avkastning på investeringen i solceller.

I vår artikel om solcellers väderstreck och lutning kan du hitta mer detaljerad information om placeringen av solceller och hur väderstrecken påverkar deras prestanda. Detta kan vara till hjälp när du planerar och dimensionerar din solcellsanläggning för att få bästa möjliga resultat.

Vanliga frågor

Vad har en solcell för effekt per kvadratmeter?

Effekten per kvadratmeter hos solceller varierar beroende på solcellens totala effekt och dess verkningsgrad. En vanlig solcell har oftast en verkningsgrad på cirka 20%. Med denna verkningsgrad skulle effekten per kvadratmeter vara 200 watt för en sådan solpanel.

Om du är intresserad av att lära dig mer om verkningsgraden och effekten hos solpaneler kan du hitta detaljerad information i vår djupgående artikel om solcellers effekt per kvadratmeter. Där kan du få en mer omfattande förståelse för hur dessa faktorer påverkar solcellsanläggningens prestanda och energiproduktion.

Hur mycket solceller behövs för att driva ett självförsörjande hus?

För att kunna driva ett hus helt på solceller och täcka elförbrukningen behövs en tillräcklig mängd solceller. För ett hus med en årlig elförbrukning på 14 000 kWh skulle det krävas ungefär 15 kW solceller för att generera tillräcklig elektricitet.

Om målet är att vara helt självförsörjande med solceller, utan möjlighet att köpa extra el från nätet, behövs dock ytterligare solceller för att kunna säsongslagra tillräckligt med elektricitet för vintern. Detta beror på att det förloras energi vid lagring, till exempel om man vill lagra el som vätgas. För att möta detta krav kan det vara nödvändigt att öka solcellskapaciteten för att säkerställa att tillräcklig el kan produceras och lagras för att täcka behoven under hela året.