Huvudsäkring för solceller

tabell på huvudsäkring

Huvudsäkringen är en viktig del av ditt elsystem och påverkar både mängden el du kan ta ut från elnätet och mängden el du kan mata in genom en solcellsanläggning. I följande artikel kommer vi att förklara vad en huvudsäkring är, hur du väljer rätt säkring för ditt hushåll och ge en uppfattning om de vanliga kostnaderna.

Vad är en huvudsäkring?

Huvudsäkringen är en viktig säkerhetskomponent i din elanläggning som skyddar mot överbelastning och eventuella fel i elsystemet. Storleken på huvudsäkringen, mätt i ampere (A), avgör hur mycket ström du kan använda samtidigt i ditt hus. Om belastningen blir för hög eller om det uppstår ett fel i elsystemet, kommer huvudsäkringen att lösa ut och avbryta strömmen till anläggningen. Detta kan även kallas för att “proppen går”.

Huvudsäkringen brukar vara placerad i eller bredvid mätarskåpet, som är den plats där elnätets huvudanslutning och elmätaren finns. Den är oftast identifierbar genom att den har tre runda proppar som är placerade ovanför eller bredvid varandra.

Maxeffekt för olika säkringsstorlekar

Storleken på huvudsäkringen i ditt elsystem påverkar hur mycket el du kan förbruka vid ett givet tillfälle. Genom att använda räkneregeln 230 V x 3 faser x storleken på huvudsäkringen kan du beräkna den maximala effekten som ditt hus eller elsystem klarar av.

Exempelvis, om du har en standard elspänning på 230 volt och en tre-fasig anslutning, och din huvudsäkring är på 20 ampere (A), skulle den maximala effekten vara 230 V x 3 faser x 20 A = 13 800 watt eller 13,8 kilowatt (kW).

Om du har en hög årlig elförbrukning är det troligt att du också har höga effekttoppar, det vill säga perioder då du använder mycket el samtidigt. Det är viktigt att vara medveten om att din huvudsäkring behöver vara tillräckligt dimensionerad för att klara av dessa toppbelastningar och undvika att den löser ut.

Huvudsäkringen begränsar solceller

Huvudsäkringen i ditt elsystem spelar en viktig roll för att begränsa både den mängd el du kan ta ut från elnätet och den mängd el du kan mata in i nätet, inklusive från en solcellsanläggning. För att beräkna den maximala effekt som din huvudsäkring kan hantera för en solcellsanläggning kan du använda formeln 230 V x 3 faser x storleken på huvudsäkringen.

Till exempel, om du har tre stycken 16 ampere (A) huvudsäkringar, skulle den maximala effekten som din huvudsäkring kan klara av vara 230 V x 3 faser x 16 A = 11 040 watt eller 11,04 kilowatt (kW). Det innebär att en solcellsanläggning med en toppeffekt på upp till 11 kW skulle vara förenlig med den aktuella huvudsäkringen.

Det är viktigt att komma ihåg att detta är en teoretisk beräkning baserad på den maximala effekten en huvudsäkring kan hantera. Andra faktorer, såsom säkringar, kablar och andra säkerhetsbestämmelser, kan också påverka den faktiska effektkapaciteten för en solcellsanläggning.

Ta hänsyn till effekttoppar

När du dimensionerar din huvudsäkring är det viktigt att ta hänsyn till eventuella effekttoppar i ditt hushåll. Effekttoppar uppstår när det under en kortare period krävs en ovanligt hög strömförsörjning, vilket kan leda till att en för låg huvudsäkring löser ut och orsakar strömavbrott.

Det finns olika situationer som kan generera höga effekttoppar, till exempel:

Användning av elkrävande apparater: Vissa apparater, som bastuaggregat, kan kräva mycket el vid användning och generera en hög effekttopp under den perioden.

Periodvis användning: Om du har säsongsbetonad elektrisk utrustning, som omfattande julbelysning eller andra dekorationer, kan dessa användas under en kortare tid och resultera i höga effekttoppar.

Samtidig användning av flera apparater: Om flera apparater används samtidigt och kräver mycket ström, som laddning av en elbil samtidigt som TV:n är på, lampor är tända och tvätt- och diskmaskiner är igång, kan det leda till en hög effekttopp.

Huvudsäkringen delas upp i tre faser

Det är också värt att nämna att huvudsäkringen delas upp i tre faser i de flesta villor. Varje fas ansvarar för att fördela elen till olika delar av hushållet. Till exempel kan den första fasen vara kopplad till kökets el, den andra fasen till vardagsrummet och den tredje fasen till hallen.

Elektriska apparater som drar mycket ström, som spisar, är vanligtvis fördelade över alla tre faser, medan mindre strömkrävande enheter, som lampor, kan vara anslutna till en enskild fas.

Om du samtidigt använder flera apparater som drar mycket ström på samma fas, kan huvudsäkringen för den fasen lösa ut. Detta kan resultera i strömavbrott i det specifika området kopplat till den fasen, medan övriga delar av hushållet fortfarande får ström.

För att undvika problem med strömavbrott på grund av effekttoppar är det viktigt att ha en tillräckligt dimensionerad huvudsäkring som klarar av belastningen i ditt hushåll. En behörig elektriker kan hjälpa dig att bedöma dina behov och välja rätt huvudsäkring för att undvika eventuella problem och säkerställa en stabil elförsörjning i hela ditt hushåll.

Hur mycket kostar det att säkra upp

Uppgradering av huvudsäkringen kan ofta vara en kostsam process. Priset för en huvudsäkrings uppgradering varierar mellan olika nätägare, och för att få exakt information om kostnaden måste du kontakta nätägaren som ansvarar för eldistributionen i ditt område.

Vanliga frågor om huvdsäkringar

Vad händer om man installerar en för stor huvudsäkring?

Att installera en för stor huvudsäkring kan vara problematiskt eftersom det kan leda till överbelastning av elkablarna och elutrustningen. Om dina elkablar och anslutna enheter inte kan hantera den högre strömmen kan det resultera i överhettning, brandrisk och potentiella skador på din elektriska anläggning.

Vad händer om man installerar en för liten huvudsäkring?

Att installera en för liten huvudsäkring kan leda till att säkringen löser ut och avbryter strömmen regelbundet. Det kan resultera i ständiga strömavbrott och störningar i din elförsörjning. Dessutom kan den konstanta överbelastningen på säkringen leda till att den blir för varm och till och med orsaka brand.

Varför har säkringar olika färger?

Säkringar har olika färger för att indikera deras styrka och kapacitet. Färgkodningen hjälper elektriker och användare att enkelt identifiera och välja rätt säkring för en specifik applikation. Standardfärgerna för säkringar kan variera mellan olika länder och jurisdiktioner, men de används generellt sett för att ange olika strömstyrkor eller amperetal.

Vad är skillnaden mellan en huvudsäkring och en vanlig säkring?

En huvudsäkring är den första säkringen i en byggnads elanläggning och används för att skydda hela anläggningen mot överbelastning och kortslutning. Den sitter normalt i en huvudsäkringstavla eller en separat huvudsäkringsbox och hanterar den totala strömmen som matas in i byggnaden. Vanliga säkringar eller “proppar” sitter i undercentraler eller proppskåp och skyddar specifika kretsar eller apparater.

Säkringen löser ut hela tiden – vad ska jag göra?

Om säkringen löser ut eller löser ut sig regelbundet kan det vara ett tecken på överbelastning eller kortslutning i den krets eller den apparat som säkringen skyddar. För att lösa problemet bör du först kontrollera att belastningen på den aktuella kretsen är inom säkringens kapacitet. Om problemet kvarstår kan det vara nödvändigt att kontakta en behörig elektriker för att undersöka och åtgärda felet.

Hur många watt klarar en 10 A säkring?

En 10 A säkring klarar en total effekt på 2 300 W vid en spänning av 230 V. Detta beräknas genom att multiplicera spänningen (230 V) med strömstyrkan (10 A). Det är viktigt att notera att detta gäller för enfasström och att det kan finnas andra faktorer att beakta beroende på den specifika elektriska anläggningen och dess konfiguration.