Sälja Solel

Om du har solceller på taket och genererar överskottsel, kan du sälja den till elbolag och elnätsföretag och få ersättning för den. Priset för att sälja solel och vem som betalar vad kan variera beroende på flera faktorer.

Vilket pris får man i ersättning för att sälja solel från solceller?

Som privatperson som säljer solel kan du förvänta dig en ersättning på ungefär 1,21 kronor per såld kilowattimme (kWh). Denna ersättning består av olika delar:

 • Skattereduktion: Staten ger en skattereduktion på 60 öre per kWh.
 • Nätnytta: Elnätsbolaget kan ge en ersättning på cirka 5 öre per kWh för användningen av elnätet.
 • Ursprungsgarantier: Du kan få cirka 1 öre per kWh för ursprungsgarantier.
 • Påslag och spotpris: Elbolaget kan ge en ersättning på cirka 5 öre i påslag och 50 öre baserat på spotpriset för el.
 • Det pris du får för att sälja solel ligger något lägre än priset du betalar för att köpa el som villaägare, vilket är cirka 1,45 kronor per kWh. Det innebär att du som ägare av solceller generellt sett tjänar marginellt mer genom att använda din egen solenergi och undvika att köpa in el från elnätet.

Det är viktigt att notera att priserna och ersättningarna kan variera beroende på avtal och regler i ditt land eller region. Det kan också finnas andra faktorer som påverkar prissättningen för överskottsel. För att få exakta uppgifter om ersättningar och priser rekommenderas det att kontakta ditt elbolag eller elnätsbolag för aktuell information.

Pris och ersättning på såld solel skiljer sig mellan elbolag

Ersättningen per såld kilowattimme (kWh) solel kan variera beroende på vilket elhandelsbolag du väljer att sälja din el till. Det kan finnas en skillnad på cirka 5 till 15 öre i ersättning per kWh mellan olika elhandelsbolag.

Vad är skillnaden i pris mellan såld solel och köpt el?

En viktig skillnad mellan köpt el och såld solel är att köpt el vanligtvis är 30 till 50 öre dyrare per kilowattimme (kWh) än såld solel. Detta gäller särskilt för elavtal med rörligt pris för köpt el. Anledningen till att köpt el i de flesta fall är dyrare än såld solel beror på att du som konsument betalar olika avgifter och skatter på köpt el, såsom energiskatt, nätavgifter och moms.

Dessa extra kostnader för köpt el är vanligt förekommande eftersom elpriset i sig självt inte enbart motsvarar kostnaden för att producera el utan inkluderar även andra faktorer som pålägg och skatter som tillkommer under eldistributionen och -försäljningen.

Så genom att använda din egen solproducerade el, kan du undvika dessa extra kostnader och därmed spara pengar jämfört med att köpa in el från elnätet. Det är en av de fördelar som solcellsanläggningar erbjuder i form av ekonomiska besparingar för hushåll och företag som investerar i solenergi.

Moms på köpt el ökar skillnaden i pris när spotpriset ökar

När du köper el från ditt elbolag tillkommer moms med en skattesats på 25 % på inköpet. Detta innebär att prisskillnaden mellan köpt el och såld solel ökar i takt med att spotpriset på elen ökar. Spotpriset avser det aktuella marknadspriset på el och kan variera över tid beroende på olika faktorer såsom utbud och efterfrågan på elmarknaden.

Eftersom moms läggs till på priset för köpt el, kommer prisskillnaden mellan köpt el och såld solel att vara större när spotpriset är högre. Genom att producera och använda din egen solel kan du undvika moms och därmed dra nytta av en större kostnadsbesparing jämfört med att köpa in el från elbolaget.

Det är en fördel att utnyttja solenergin och dra nytta av såld solel för att minska elkostnaderna och spara pengar, särskilt när spotpriset på elen är högt.

Totalpris och spotpris

Situationer när såld solel kan ha ett högre värde än köpt el

 1. Om du har ett bundet förbrukningsavtal för köpt el och ett produktionsavtal som ger dig spotpris för såld solel, kan du i vissa fall få ett högre pris för såld solel än vad du betalar för köpt el. Det beror på om spotpriset för såld solel är högre än priset du betalar för köpt el enligt ditt avtal. Men i längden kan det vara svårt att göra en konstant vinst eftersom fasta priser för köpt el normalt ligger över medelspotpriset.
 2. Om du köper och säljer el till ett lantbruk med reducerad energiskatt kan du dra nytta av att det lägre elpriset för lantbruksföretag. Genom att sälja solel till lantbruket kan du få ett högre pris för såld el än vad du betalar för köpt el, vilket gör det ekonomiskt fördelaktigt för lantbruksföretag med solceller att sälja solel.
 3. Om du har ett produktionsavtal med ett ovanligt högt påslag för såld solel kan du potentiellt få ett högre pris för såld el när spotpriset är lågt. Men när spotpriset överstiger en viss nivå, vanligtvis runt 70 öre/kWh, kan påslaget inte kompensera för den högre momsen som tillkommer vid högre spotpris.

Det är viktigt att notera att ett påslag på över 40 öre/kWh för såld solel är ovanligt och normalt sett ligger påslaget betydligt lägre, vanligtvis runt 0-5 öre/kWh. Vissa elhandelsbolag kan erbjuda högre påslag under en begränsad period, särskilt om du köper din solcellsanläggning från dem. Men detta gäller oftast bara under en kortare tidsperiod, vanligtvis cirka ett år.

Vad ingår i ersättningen när man säljer solel från solceller?

 1. Spotpris + påslag för såld solel: Cirka 50 + 5 öre/kWh.
 2. Ersättning för nätnytta: Cirka 5 öre per såld kWh.
 3. Skattereduktion: 60 öre per såld kWh.
 4. Ursprungsgarantier: Cirka 1 öre per såld kWh.
 5. Elcertifikat (i undantagsfall): Cirka 2 öre per såld kWh.

1.Spotpris och påslag för såld solel från elbolag:

När du säljer solel till ditt elbolag får du vanligtvis spotpris, som varierar beroende på marknadsläget. Under 2021 låg spotpriset i genomsnitt mellan 41 och 72 öre/kWh. Vissa elbolag erbjuder även ett påslag på 5-15 öre per såld kWh solel. Vissa elbolag kan erbjuda ett högre påslag under en begränsad period om du köper solceller från dem. Det kan vara fördelaktigt att jämföra påslag och villkor mellan olika elbolag för att få bästa möjliga ersättning för din solel.

 1. Ersättning för nätnytta från elnätsföretaget:

När du säljer solel minskar belastningen på elnätet, vilket minskar elförluster och kostnader för elnätsföretaget. Som ersättning för detta kan du få en ersättning för nätnytta på cirka 5 öre per såld kWh. Ersättningen kan variera beroende på avtalet med ditt elnätsföretag.

 1. Skattereduktion för solel från Skatteverket:

För varje såld kWh solel får du en skattereduktion på 60 öre från Skatteverket. Skattereduktionen kan vara upp till 18 000 kr per år eller motsvara det totala antalet sålda kWh. Skatteverket beviljar skattereduktion för solel både för privatpersoner och företag.

 

 1. Ursprungsgarantier för el från solceller:

Ursprungsgarantier är en form av certifikat som visar att elen kommer från förnybara källor. Du kan få ursprungsgarantier för all producerad el från solceller, och dessa kan säljas på marknaden. Ersättningen för ursprungsgarantier för solcellsel ligger på cirka 1 öre per såld kWh.

 1. Elcertifikat för såld solel i undantagsfall:

Elcertifikat delas ut till förnybar el och kan ansökas om genom systemet Cesar. Ersättningen för elcertifikat ligger på cirka 2 öre per såld kWh. Att sälja elcertifikat kan vara aktuellt för företag med stora solcellsanläggningar, men för privatpersoner är det oftast inte lönsamt på grund av årliga avgifter och administrativa kostnader.

Det är viktigt att notera att priserna och ersättningarna kan variera över tid och mellan olika elbolag och avtal. Det kan vara fördelaktigt att jämföra olika erbjudanden och avtal för att få en bättre förståelse för den faktiska ersättningen för din sålda solel.

Vanliga frågor

Är det bättre att sälja solel än att använda det själv?

Generellt sett är det mer ekonomiskt fördelaktigt att använda den självproducerade elen istället för att sälja den till elhandelsbolaget. Elhandelsbolaget köper in solel från privatpersoner till ett lägre pris än vad de sedan säljer den vidare för. Dessutom slipper du som privatperson betala moms eller energiskatt på den el du själv använder.

En betydande del av intäkterna från att sälja solel kommer från skattereduktionen. Detta gör att intäkterna från såld solel kan vara mer känsliga för politiska förändringar som kan påverka skattereduktionen.

Det är därför viktigt för privatpersoner att noga överväga om det är mer fördelaktigt att använda den självproducerade elen för att täcka sina egna behov eller att sälja den till elhandelsbolaget. Det kan vara en bra idé att göra en ekonomisk beräkning och jämföra kostnaderna och intäkterna för att ta ett välgrundat beslut.

Hur betalas ersättning för såld solel ut?

Ersättningen för solel tenderar att dras av direkt på fakturan från både elhandelsbolaget och elnätsföretaget. Om ersättningen för solel överstiger dina kostnader under en månad brukar överskottet vanligtvis överföras till nästa faktura.

Om du har ackumulerat en stor summa pengar som ersättning för solel kan du också begära en utbetalning från elbolaget eller elnätsföretaget. Detta kan göras genom att kontakta dem och begära att få utbetalningen av det ackumulerade beloppet.

Det är viktigt att notera att rutinerna för utbetalningar och hantering av överskott kan variera mellan olika elbolag och elnätsföretag. Det rekommenderas att kontakta ditt specifika elbolag eller elnätsföretag för att få information om deras procedurer för utbetalningar av ackumulerade ersättningar för solel.

Behöver jag applicera moms på elpriset när jag säljer el från solceller?

Som privatperson som säljer el från dina solceller behöver du normalt sett inte lägga till moms på elpriset. Detta beror på att du som småskalig producent av solel är momsbefriad. För att vara momsbefriad måste din årliga försäljning av el vara under 80 000 kronor. Detta belopp motsvarar ungefär 80-100 kW solcellskapacitet.

Det är viktigt att komma ihåg att momsbefrielsen gäller för försäljning av el från solceller som privatperson. Om du bedriver solcellsanläggningen som företag kan andra momsregler och gränser gälla. Det rekommenderas att kontakta Skatteverket eller en revisor för att få korrekt information om momsreglerna som gäller för din specifika situation.

Kostar det att sälja el?

Om du uppfyller kraven för att vara en mikroproducent av el, det vill säga att du har en huvudsäkring på högst 63 A, en maximal anläggningseffekt på 43,5 kW och är nettokonsument av el, kommer det inte att kosta dig något att sälja el. Du får behålla hela ersättningen för den inmatade solelen.

Om du inte uppfyller kraven för att vara en mikroproducent kan det finnas möjlighet för elbolaget och/eller elnätsföretaget att göra ett avdrag på ersättningen för den inmatade elen. Detta avdrag kan ligga på mellan 2 och 4 öre per inmatad kWh el. Det är viktigt att kontrollera de specifika villkoren och avtalen med ditt elbolag och elnätsföretag för att få rätt information om eventuella avdrag eller kostnader för att sälja el.