Skatt på solceller & solenergi 2023

Gäller skatt på solenergi?

När du installerar solceller på taket finns det några skatteregler som är viktiga att ta hänsyn till. Dessa kan vara energiskatt, kapitalskatt, moms och skatteavdrag. Mikroproducenter av solenergi, det vill säga personer eller företag med små solcellsanläggningar, kan vanligtvis vara befriade från att betala skatt på sin solenergi. Enligt vissa skatteregler behöver mikroproducenter deklarera alla intäkter från sin solcellsanläggning för inkomstskatt, men intäkter under en viss tröskel, till exempel 40 000 kr per år, kan vara skattebefriade. Det är viktigt att notera att tröskelvärden och regler kan variera mellan olika länder och regioner, så det är alltid bäst att undersöka de specifika skattereglerna som gäller för mikroproducenter i din jurisdiktion.

Däremot kan större solcellsanläggningar med en kapacitet på över 500 kW vara skyldiga att betala vissa skatter och avgifter, inklusive energiskatt och moms. För dessa större anläggningar kan det vara nödvändigt att ta hänsyn till sådana skatter och inkludera dem i den ekonomiska planeringen och budgeteringen.

Sammanfattning av skatteregler för solceller:

När det gäller skatteregler för solenergi kan följande aspekter vara relevanta att beakta:

 1. Kapitalskatt: Om intäkterna från solcellsanläggningen överstiger 40 000 kronor per år kan kapitalskatt (vanligtvis 30 %) bli tillämplig på de överskjutande intäkterna.
 2. Energiskatt: Om den installerade toppeffekten för solcellsanläggningen överstiger 500 kW kan energiskatt vara tillämplig. Detta innebär att du kan behöva betala skatt på den el som du själv producerar och förbrukar från anläggningen.
 3. Moms: Om intäkterna från försäljningen av den producerade solelen överstiger 80 000 kronor per år kan moms (vanligtvis 25 %) tillämpas på dessa intäkter.
 4. Skattereduktion: I vissa länder kan det finnas rätt till en skattereduktion för försäljning av solel. Denna skattereduktion kan vara en viss summa per såld kilowattimme (kWh) solel och kan bidra till att minska skattebördan.

Energiskatt gäller sällan mikroproducenter med solceller

Det stämmer att för solcellsanläggningar med en installerad toppeffekt under 500 kW är det vanligtvis inte nödvändigt att betala energiskatt. Mikroproducenter, som har en toppeffekt på solcellsanläggningen som oftast ligger mellan 3–25 kW, befrias normalt sett från att betala energiskatt på den el de producerar och förbrukar.

Energiskatt är en skatt som betalas per kilowattimme (kWh) och beloppet kan variera från år till år. År 2021 ligger energiskatten på 35,6 öre/kWh exklusive moms eller 44,5 öre/kWh inklusive moms. Som privatperson betalar du energiskatt på den el du köper från ditt elhandelsbolag, medan mikroproducenter av solel vanligtvis inte behöver betala energiskatt på den el de själva producerar.

Det är viktigt att notera att skatteregler kan ändras över tid och kan variera beroende på land och region. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om gällande skattelagstiftning och rådgöra med en skatteexpert eller kontakta lokala myndigheter för att få korrekt och aktuell information om eventuella ändringar eller undantag som gäller för energiskatt och solcellsanläggningar.

Skatter på solenergi

Reglerna för energiskatt på producerad solel från solceller:

Anläggningar på under 500 kW: Mikroproducenter av solel med anläggningar som har en installerad toppeffekt på under 500 kW är normalt sett befriade från att betala energiskatt på den el de producerar och förbrukar.

Anläggningar på över 500 kW:

Full energiskatt: Solel från anläggningar med en toppeffekt på över 500 kW kan vara skyldiga att betala full energiskatt på den producerade och förbrukade elen.

Reducerad energiskatt: I vissa specialfall kan anläggningar på över 500 kW vara berättigade till en reducerad energiskatt. Detta kan vara tillämpligt i vissa specifika situationer, men det kan vara föremål för vissa krav och begränsningar.

Kapitalskatt på inkomster från solceller

 • Som mikroproducent av solel är du skyldig att deklarera inkomsterna du får från försäljning av överskottsel och ersättning för nätnytta. Du måste också deklarera försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier, men endast om de säljs och inte om de delas ut.

 • Inkomsterna från solceller räknas ihop med andra intäkter från privatbostaden, till exempel hyresintäkter. Om de sammanlagda intäkterna överstiger 40 000 kronor per år kan du behöva betala kapitalskatt på överskjutande intäkter.

Det är viktigt att notera att Skatteverket vanligtvis får in kontrolluppgifter från ditt elhandelsbolag och elnätsföretag om försäljning av överskottsel och ersättning för nätnytta. Du behöver därför kontrollera att all information i deklarationen är korrekt baserat på dessa uppgifter.

Behöver jag momsregistrera mig för att sälja el från solceller?

 • Momsregistrering för försäljning av solel är normalt sett inte nödvändigt om försäljningen ligger under 80 000 kronor exklusive moms per år. Om din försäljning överstiger 80 000 kronor per år bör du registrera dig för moms och tillämpa en momssats på 25 % på försäljningen.
 • För solcellsanläggningar som huvudsakligen används för egen elproduktion och försäljning av el till spotpris och ersättning för nätnytta, skulle du behöva sälja över 94 000 kWh solel per år för att bli momspliktig. Detta motsvarar en solcellsanläggning på cirka 100 kW (omkring 450 kvadratmeter).
 • Det är viktigt att komma ihåg att om du säljer andra varor och/eller tjänster kommer intäkterna från försäljningen av solel att räknas ihop med dessa. Så total försäljning bör ligga under 80 000 kronor för att undvika momsplikt.
 • När det gäller bostadsrättsföreningar och solceller finns det ett specialfall gällande moms. Normalt sett är verksamheten momsbefriad för bostadsrättsföreningar, men moms tillämpas på försäljning av solel till det allmänna elnätet och hushållen. Däremot är solel som används för fastighetens allmänna drift momsfri.

Eftersom en del av solcellsanläggningens elproduktion används inom momspliktig verksamhet har bostadsrättsföreningen rätt till avdrag för ingående moms. Avdrag för ingående moms kan göras på den del av anläggningen som används för momspliktig verksamhet.

Skatteavdrag och solceller

Med solceller på taket har du möjlighet att dra nytta av tre olika skatteavdrag: avdrag för grön teknik, skattereduktion för såld solel och avdrag vid husförsäljning. Här är en förklaring av varje avdrag:

 1. Avdrag för grön teknik:

När du installerar solceller kan du använda avdraget för grön teknik. Detta avdrag innebär att du kan dra av en viss procent av kostnaden för både material och arbetskostnad. För solceller ligger avdraget vanligtvis på 20 procent av kostnaden. Om du även installerar solcellsbatterier eller en laddningspunkt för elfordon kan avdraget vara ännu högre, upp till 50 procent. Avdraget görs direkt på fakturan och kan ge dig upp till 50 000 kronor i avdrag. Det är viktigt att notera att avdraget för grön teknik endast kan användas av privatpersoner, och för närvarande finns det inget solcellsstöd tillgängligt för företag.

 

 1. Skattereduktion för såld solel:

När du säljer överskottsel från din solcellsanläggning har du rätt till en skattereduktion för såld solel. Skattereduktionen beräknas vanligtvis som en viss summa per såld kilowattimme (kWh) solel. För närvarande ligger skattereduktionen på 60 öre per såld kWh. Ditt elhandelsbolag kommer att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket om försåld el, och skattereduktionen kommer att beräknas och ges till dig automatiskt varje år. Skattereduktionen för såld solel är tillgänglig både för privatpersoner och företag som är mikroproducenter av solel. Det är viktigt att notera att du endast kan få skattereduktion för de kilowattimmar (kWh) solel som du själv har tagit ut från det allmänna elnätet eller upp till en maximal gräns, vanligtvis 30 000 kWh, beroende på vilket tak som uppnås först.

 

 1. Avdrag vid husförsäljning:

Vid försäljning av ett hus med solceller kan du dra nytta av avdrag vid husförsäljning. Detta avdrag baseras på den ursprungliga investeringen i solcellerna och kan minska den skattepliktiga vinsten vid försäljning av huset. Avdragets storlek beror på flera faktorer, inklusive kostnaden för solcellerna och deras ålder vid försäljningstillfället. Det är viktigt att konsultera en skatteexpert för att få exakt information om avdragets storlek och tillämplighet i din specifika situation.

Vanliga frågor

Behöver jag betala skatt på egenproducerad el?

Om din solcellsanläggning har en installerad toppeffekt under 500 kW, behöver du vanligtvis inte betala skatt på egenproducerad solel. Inkomsterna som genereras genom försäljning av egenproducerad el räknas som intäkter från privatbostaden och ska deklareras årligen.

Det är dock viktigt att notera att du sällan behöver betala kapitalskatt (med en skattesats på 30 %) på inkomsterna från försåld solel. Kapitalskatten tillämpas endast på inkomster som överstiger 40 000 kronor per år. Det betyder att om dina intäkter från försäljning av solel understiger eller är lika med 40 000 kronor per år kommer du inte behöva betala kapitalskatt.

Behöver jag F-skatt för solceller?

När du säljer el från dina solceller räknas det normalt sett inte som ersättning för arbete. Eftersom du inte utför arbete åt någon annan och elproduktionen inte är en affärsverksamhet i sig, behöver du vanligtvis inte ansöka om F-skatt för dina solceller.

F-skatt (Företagsskatt) är en svensk term som används för att beskriva en särskild skattemässig status för företagare och egenföretagare. F-skatt registreras för att kunna betala egenavgifter och moms samt redovisa skatt på den inkomst som genereras genom affärsverksamhet.

Eftersom försäljning av el från solceller normalt sett inte betraktas som en affärsverksamhet, behöver du inte ansöka om F-skatt. Det innebär att du inte behöver uppfylla de krav och skyldigheter som vanligtvis är förknippade med F-skatt-registrering.

Det är viktigt att notera att detta gäller generellt för de flesta situationer när det kommer till försäljning av egenproducerad solel. Det kan dock finnas undantag eller specifika fall där F-skatt ändå kan bli relevant.

Hur deklarerar man inkomster från solceller?

När du genererar inkomster från solceller, såsom försäljning av överskottsel, ersättning för nätnytta samt försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier, ska dessa inkomster deklareras som intäkter från privatbostaden. Vanligtvis skickar ditt elhandelsbolag och/eller elnätsföretag in kontrolluppgifter till Skatteverket för att rapportera dessa inkomster. Det är viktigt att du noga kontrollerar att de uppgifter som lämnas in är korrekta och överensstämmer med dina faktiska inkomster från solcellerna. Du bör följa deklarationsförfarandena och se till att inkludera dessa inkomster i din deklaration enligt Skatteverkets riktlinjer.

Vad är solskatt?

Solskatt och energiskatt är samma sak. Energiskatt är en skatt som betalas av elproducenter som har en solcellsanläggning med en installerad toppeffekt på 500 kW eller mer. Energiskatten beräknas per kilowattimme (kWh) och ligger år 2021 på 44,5 öre per kWh inklusive moms.

Det är viktigt att notera att energiskatten endast tillämpas på större solcellsanläggningar med en installerad toppeffekt över 500 kW. Mindre anläggningar, såsom de som vanligtvis används av privatpersoner eller mindre företag (med en installerad toppeffekt under 500 kW), är vanligtvis inte skyldiga att betala energiskatt.

Hur beskattas solel?

När du köper hushållsel från ditt elhandelsbolag och den kommer från solenergi, betalar du energiskatt på samma sätt som för andra energikällor. Energiskatten är en avgift som tas ut på elkonsumtionen och bidrar till finansieringen av samhällsservice och infrastruktur.

För elproducenter med solcellsanläggningar som har en installerad toppeffekt större än 500 kW, tillämpas från och med juli 2021 full energiskatt på den solel de producerar. Det innebär att dessa producenter måste betala energiskatt på den el de säljer till elnätet.

Tidigare fanns det möjlighet till avdrag på energiskatten för solenergiproducenter. Det fanns ett avdragssystem för att främja användningen av solenergi, men med höjningen av effektgränsen från 255 kW till 500 kW, slopades avdragen på energiskatten för solenergi. Det innebär att producenter med solcellsanläggningar över 500 kW inte längre kan dra nytta av avdragen och måste betala full energiskatt.

Sälja el som företag: Vilka skatteregler gäller?

När ett företag säljer el från sina solcellsanläggningar tillämpas moms på försäljningen och momsdeklaration måste lämnas in till skattemyndigheterna. Företag har rätt att göra avdrag för ingående moms vid köp och underhåll av solcellerna om de är monterade på en näringsfastighet. Det innebär att momsen på inköpen kan dras av för att minska den skattskyldiga summan.

Som företag som säljer el har du även rätt till skattereduktionen på 60 öre per såld kilowattimme (kWh) el. Skattereduktionen beräknas baserat på den sålda mängden el och kan ge en skatteförmån för företaget.

Vilken skatt appliceras för solceller på jordbruksfastighet?

Solceller som köps av ett momspliktigt jordbruksföretag behandlas enligt samma regler som vanliga företag. Det innebär att moms ska appliceras på försäljningen av den genererade elen och inkomsterna redovisas som försäljning i momsdeklarationen. Om solcellerna på jordbruksfastigheten även levererar solel till en privatbostad på samma fastighet, ska detta redovisas som ett eget uttag.

Om du har en privat jordbruksfastighet med solceller på taket, gäller samma skatteregler som för mikroproduktion från privatbostad. Det innebär att du kan dra nytta av de skatteförmåner och avdrag som är tillgängliga för privatpersoner med solcellsanläggningar.